دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 31، فروردین 1397 (31) 
طراحی الگوریتم نهان نگاری تطبیقی مبتنی بر آنتروپی و ELSB2

صفحه 39-50

محمدعلی شمع علیزاد بایی؛ زین‌العابدین نوروزی؛ محمد سبزی نژاد؛ محمدرضا کرمی


بررسی مصالح و مقایسه روش‌های اجرایی در ساخت سازه‌های مدفون بتنی در معرض انفجار

صفحه 97-106

سید عظیم حسینی؛ عباس اکبر پور نیک قلب رشتی؛ حسن احمدی؛ بابک امین نژاد