ارائه یک سامانه تطبیقی خطی به منظور حذف اثر جمر تک فرکانس

نویسنده

دانشگاه پدافد هوایی خاتم الانبیاء

چکیده

در این مقاله یک فیلتر تطبیقی خطی دو مرحله­ای طراحی شده که در آن سیگنال تداخل تک فرکانس (جمر تک فرکانسی) از سیگنال پهن باند پیام حذف می­شود. در نتیجه، در سامانه پیشنهادی که شامل اثر داپلر است، فرکانس تداخلی نامعلوم را به صورت خودکار در ورودی     به­دست آمده و سپس حذف میشود. سامانه پیشنهادی با استفاده از دو فیلتر تطبیقی خطیNLMS  اجرا می­شود. نوآوری خاص این مقاله در این است که حتی اگر جمر با فرکانس سیگنال مرجع اختلاف داشته باشد، فیلتر اول ابتدا این اختلاف را محاسبه می­کند و فیلتر دوم از تداخل کشف شده توسط فیلتر اول به عنوان سیگنال مرجع استفاده می­کند. بنابراین زمانی که اثر داپلر نیز وجود دارد فیلتر ترکیبی به طور دقیق جمر را کشف و به راحتی حذف می­نماید. شبیه­سازی سامانه حذف تداخل پیشنهادی برای سیگنال پهن باند QPSK که به تداخل قوی آغشته شده، اجرا شده است. نتایج نشان می­دهد، برای سیگنال پیام پهن باند QPSK که جمر تک فرکانسی به عنوان یک عامل تداخلی قوی بر روی آن اثر نموده است، سامانه پیشنهادی تا 80 دسی­بل بهبود در SJR را از خود نشان می­دهد. سامانه پیشنهادی می­تواند در پدافند مؤثر از تجهیزات ارتباطی و راداری خودی در مقابل جمرهای نصب شده بر روی انواع پرنده­ها مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها