اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز مجله:

 1- اشاعه و گسترش فرهنگ و روحیه تحقیق در حوزه پدافند

  2- ایجاد یک پایگاه فکری جهت تبادل یافته های محققین به خصوص در حوزه های کاربردی پدافند

  3- طرح موضوعات پدافند در نیروهای مسلح به صورت تحلیلی و علمی

  4- ارائه نتایج پژوهش ها و تجربیات استادان، پژوهشگران و دانشجویان در زمینه پدافند

  5- شناخت و معرفی اندیشه ها، نوآوری، اختراعات و خلاقیت های علمی و پژوهشی در حوزه پدافند در سطح ملی و بین المللی

  6- تقویت انگیزه پژوهشگران فعال درحوزه پدافند جهت حضور مؤثر درعرصه ها و مجامع علمی ملی و بین المللی