دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 33، آبان 1397 (33) 
بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی

صفحه 349-358

مجید حمزه؛ فریدون خسروی؛ حمید پسران بهبهانی