فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش و ارزیابی مقاله

 

کلیه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان می­ توانند، مقالات خود را در صورتی­ که قبلاً در هیچ مجله ­ای چاپ نشده باشد، با الگوی مشخص ­شده به آدرس adst.ihu.ac.ir در تارنمای مجله بارگذاری نمایند.

مراحل پذیرش و ارزیابی مقاله در نمودار زیر بیان شده است:

بررسی اولیه:

این مرحله حداکثر یک هفته طول می کشد.

1- کارشناس نشریه: در مرحله اول مقاله را از نظر تکمیل بودن فایل های ارسالی، رعایت نکات نگارشی و قالب نشریه بررسی می کند و در صورت تکمیل بودن به دبیر تخصصی ارسال می نماید.

2- دبیر تخصصی: در مرحله دوم مقاله را از نظر مرتبط بودن با محورهای نشریه و بررسی کلی محتوای مقاله بررسی می کند و در صورت پذیرش داوران را جهت داوری مقاله به سردبیر اعلام می کند.

بررسی توسط داوران:

در این مرحله مقاله توسط دو داور مورد ارزیابی قرار می گیرد که پس از اعلام نظر چند حالت به وجود می آید:

  • اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  • اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.
  • اگر نظر یک داور تأیید یا بازنگری  و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

** داوری در این نشریه به صورت دوسویه ناشناس می باشد.

داوری نهایی (تطبیقی):

  • پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران با نظر سردبیر برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد. در صورت پذیرش توسط داور نهایی مقاله مورد پذیرش اولیه قرار خواهد گرفت.

نظر گروه دبیران (هیئت تحریریه):

در این مرحله مقاله توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار می گیرد و مقاله در صورت تصویب، مورد پذیرش نهایی قرار می گیرد و وارد فرایند انتشار می شود.

توجه: هرگونه تغییر در وضعیت مقاله متناسب با مراحل ذکر شده، توسط نویسنده در سامانه قابل پیگیری می باشد.

مراحل پذیرش و ارزیابی مقاله در نمودار زیر بیان شده است: