داوران

 

 

داوران و مشاوران مجله علوم و فناوری‌های پدافند نوین در سال 1402

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1 ابوالفضل فاتح دانشیارانیستیتو پاستور ایران- تهران- ایران publons
2 حسین فخرائیان استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران publons 
3 محمد واحدی دانشگاه علم و صنعت ایران publons
4 محمد عظیم کرمی دانشگاه علم و صنعت ایران publons
5 سیده زهرا مرتضوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی- تهران- ایران publons
6 جلال چاچی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران publons
7 رضا  حق مرام دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  
8 محمد  خلج امیرحسینی استاد دانشگاه علم و صنعت،تهران، ایران publons
9 علی محمد لطیف دانشیار، دانشگاه یزد،یزد، ایران publons
10 مریم  نیکزاد استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران publons
11 حامد هاشمی دانشیار دانشگاه کاشان، کاشان، ایران publons
12 مجتبی  علیزاده استادیار
دانشگاه لرستان،لرستان، ایران
publons
13 محمدرضا علیزاده پهلوانی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
14 محسن غلامرضائی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران  
15 سپهر  ابراهیمی استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران publons
16 حسن فارسی دانشیار دانشگاه بیرجند publons
17 رضا اصفهانی دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
ایران
publons
18 حبیب الله اعلمی دانشیار
دانشگاه جامع امام حسین(ع)
ایران
publons
19 ابوالقاسم زیدآبادی نژاد استاد دانشگاه صنعتی اصفهان publons
20 داوودظریفی دانشیاردانشگاه کاشان publons
21 فاطمه گران استادیار دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران publons
22 پگاه همدانی استادیاردانشگاه اصفهان، تهران، ایران publons
23 منیره هوشمند  دانشیار دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)،مشهد، ایران publons
 

داوران مجله علوم و فناوری‌های پدافند نوین در سال 1401

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

سپهر  ابراهیمی استادیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران publons

2

عیسی  احمدی استادیاردانشگاه زنجان ،زنجان، ایران  

3

منصور اسماعیل پور دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران  

4

رحیم  اصغری استادیاردانشگاه گیلان،رشت، ایران  

5

پوریا اعتضادی فر استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

6

حبیب الله  اعلمی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

7

رمضانعلی  ایزدی فرد استاد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)،قزوین، ایران  

8

مهدی با نژاد دانشیارانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران  

9

مجتبی  بهزاد فلاح پور استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران  

10

میثم  بیات دانشیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران ، ایران  

11

سید مرتضی  پورنقی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

12

صفا  پیمان استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

13

محمدحسین  تقوی پارسا استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

14

رضا جلایی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

15

جلال چاچی دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران publons

16

رضا  حق مرام دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

17

محمد  خلج امیرحسینی استاد دانشگاه علم و صنعت،تهران، ایران publons

18

جواد  خلیل زاده دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

19

کوروش داداش تباراحمدی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران  

20

دهستانی کلاگر استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران  

21

رضا  زارعی استادیاردانشگاه گیلان،رشت، ایران،  

22

ابراهیم  زمانی بیدختی استادیاردانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود، ایران  

23

حسین سر پولکی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، ایران publons

24

سید سلمان سید افقهی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

25

فرید صمصامی خداداد استادیار دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل، آمل ایران  

26

جبار  صیدی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

27

عباس عبدلی آرانی دانشیار دانشگاه کاشان، کاشان، ایران  

28

سید محمد علوی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

29

مجتبی  علیزاده استادیار
دانشگاه لرستان،لرستان، ایران
publons

30

محمدرضا علیزاده پهلوانی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران  

31

محسن غلامرضائی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران publons

32

محمد  فیاض استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

33

مسعود گمار استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، ایران  

34

علی محمد لطیف دانشیار، دانشگاه یزد،یزد، ایران publons

35

مسعود  معصومی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

36

مهدی ملازاده گل محله استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

37

محرم منصوری زاده استادیار، دانشگاه بوعلی سینا،همدان،همدان،ایران  

38

توحید  میرزابابای مستوفی استادیار، دانشگاه ایوانکی، ایوانکی، سمنان،ایران publons

39

محمد رضا نجفی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

40

مریم  نیکزاد استادیار،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران publons

41

حامد هاشمی دانشیار دانشگاه کاشان، کاشان، ایران publons

42

میریوسف هاشمی دانشیار-دانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز، ایران  

                                                                                

داوران  مجله علوم و فناوری‌های پدافند نوین در سال 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

عیسی احمدی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)-تهران- ایران  

2

منصوراسماعیل پور دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان-همدان-ایران  

3

حمزه اشراقی استادیارپژوهشگاه هوایی-تهران -ایران  

4

مهدی اصلی نژاد استادیار دانشگاه هوایی شهید ستاری -تهران -ایران  

5

پوریا اعتضادی فر استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران  

6

مهدی افضلی استادیار آزاد زنجان -زنجان -ایران publons

7

حمید اکبری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران  

8

اصغراکبری   دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران -ایران  

9

وحید امیرزاده فتوت استادیار. دانشگاه صنعتی کرمانشاه- کرمانشاه -ایران  

10

مهدی ایزدپناه استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه- کرمانشاه -ایران  

11

رمضانعلی ایزدی فرد استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین- قزوین  

12

حمید رضا بقایی استادیاردانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران-ایران publons

13

مجتبی بهزاد فلاح پور استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

14

میثم بیات استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

15

محمدحسین تقوی پارسا دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران  

16

عباس چراغی چالشتری استادیاردانشگاه اصفهان-اصفهان -ایران  

17

سید احمد حسینی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

18

کوروش داداش تبار استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

19

کامران دلفان همتی استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل-بابل ایران  

20

حمیدرضا دلیلی اسکویی دانشیار-دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری  

21

رضا زارعی استادیاردانشگاه گیلان-گیلان- ایران  

22

امیر ساعدی داریان استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل-بابل ایران  

23

سعید سعیدآبادی دانشگاه کالیفرنیا - سانتاکروز-  

24

حبیب سهامی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

25

سید میثم سیدبرزگر استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

26

شریفه شاهی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی-اصفهان -ایران publons

27

رضا شریفی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران publons

28

جلیل شیری استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران  

29

فرید صمصامی خداداد دانشکده مهندسی فناوری های نوین، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل-آمل -ایران  

30

عزیزا...  طبرزدی  دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران  

31

سید حمید ظهیری استادیاردانشگاه علم و صنعت-تهران-ایران  

32

محمد عبداللهی ازگمی استادیاردانشگاه علم و صنعت-تهران-ایران publons

33

محسن غلامرضائی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران publons

34

ابوالفضل فاتح دانشیارانیستیتو پاستور ایران- تهران- ایران publons

35

حسین فخرائیان استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران publons

36

محمدحسین قلی زاده استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

37

محمود کاظمی نجف‌آبادی استادیاردانشگاه علم و صنعت-تهران-ایران  

38

مریم کریمی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

39

شهره کسائی استادیاردانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران  

40

داریوش کیانی استاد دانشگاه صنعتی مالک اشتر-تهران-ایران publons

41

مسعود گمار استادیار دکتری علم و صنعت -تهران- ایران  

42

علی محمد لطیفی استادیار دکتری علم و صنعت -تهران- ایران  

43

مهرداد محمودیان استادیار دانشگاه شیراز-شیراز- ایران  

44

سیده زهرا مرتضوی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی- تهران- ایران publons

45

جلیل مظلوم دانشیار-دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری  

46

مهدی ملکی استادیاردانشگاه آیت الله العظمی بروجردی-بروجرد -ایران  

47

مهرداد موسی زاده مقدم استادیاردانشگاه علوم پزشکی  بقیه اله-تهران- ایران  

48

مهدی میر ایمانی استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-بابل -ایران  

49

سید علی میرحسینی استادیارانیستیتو پاستور ایران- تهران- ایران publons

50

عبدالرسول میرقدری دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)--تهران -ایران   

51

مریم نیکزاد استادیاردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران publons

52

میریوسف هاشمی دانشیاردانشگاه شهید مدنی آذربایجان- تبریز-ایران  

53

پگاه همدانی استادیاردانشگاه اصفهان-اصفهان -ایران publons

54

محمد حسین ولایتی استادیار دانشگاه شیراز-شیراز- ایران  

55

جواد  خلیل زاده دانشیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران publons

56

جبار صیدی استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

57

محمد فیاض استادیاردانشگاه جامع امام حسین (ع)،تهران، ایران  

 

داوران  مجله علوم و فناوری‌های پدافند نوین در سال 1399

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

لینک اشتراک در پایگاه‌های بین‌لمللی

1

رضا دشتی دانشگاه علم و صنعت ایران publons

2

محمد کاظم شیخ الاسلامی دانشگاه تربیت مدرس  

3

حبیب‌‌اله اعلمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

4

رضا غفارپور دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

5

آرش دهستانی کلاگر دانشگاه صنعتی مالک اشتر  

6

علی زنگنه دانشگاه شهید رجایی  

7

سعید مولایی دانشگاه سمنان  

8

رضا حق‌مرام دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

9

آریا عبدالهی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان publons

10

محمد حسین ولایتی دانشگاه سمنان  

11

حسین مروی دانشگاه صنعتی شاهرود  

12

مجتبی بهزاد فلاح‌­پور دانشگاه صنعتی مالک اشتر  

13

میثم بیات دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری  

14

سید محمد علوی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

15

سید احمد حسینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  

16

مرتضی حسین‌پور دانشگاه صنعتی امیر کبیر  

17

رمضان‌علی ایزدی‌فرد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)  

18

زین‌‌العابدین نوروزی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

19

علی اصغر طالبی دانشگاه مازندران publons

20

علی زاغیان دانشگاه صنعتی مالک اشتر  

21

محمد رضا پارسائی دانشگاه صنعتی شیراز  

22

محمد بهروزیان‌‌نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان  

23

دانیال جواهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران publons

24

محمد رضا علیزاده پهلوانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر  

25

پوریا اعتضادی‌فر دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

26

عبدالرسول میرقدری دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

27

مصطفی امینی مزرعه‌نو دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

28

مهدی نقوی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

29

محمد مردانی شهر بابک دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

30

حسین فخرائیان دانشگاه جامع امام حسین (ع) publons

31

جواد خلیل­‌‌‌زاده دانشگاه جامع امام حسین (ع) publons

32

مریم کریمی سازمان انرژی اتمی ایران  

33

جلیل شیری دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

34

مهدی صمدی دانشگاه حکیم سبزواری  

35

عباس شیری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  

36

اباذر خرمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

37

حمید اکبری دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

38

جلال چاچی دانشگاه چمران اهواز publons

39

محسن غلام‌رضایی دانشگاه صنعتی مالک اشتر publons

40

حسین ریاحی مدوار دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان publons

41

پرویز رفعتی دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

42

محسن فضلوی دانشگاه بین­المللی امام خمینی(ره)  

43

صفا پیمان دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

44

جواد طیبی دانشگاه صنعتی بیرجند  

45

الهام حسین‌­زاده دانشگاه بیرجند  

46

مصطفی جانی دانشگاه شهید بهشتی publons

47

احسان زارعیان جهرمی دانشگاه صنعتی شیراز  

48

فاطمه گران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  

49

محسن محمدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

50

محمد واحدی دانشگاه علم و صنعت ایران publons

51

محمد عظیم کرمی دانشگاه علم و صنعت ایران publons

52

محمد رضا سیف دانشگاه جامع امام حسین (ع)  

53

یاسر ابراهیمیان قاجاری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  

54

سامان جوادی دانشگاه تهران publons

55

مصطفی سرلک دانشگاه صنعتی جندی شاپور  

56

شهاب دهقان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین  

57

حامد گرگین‌پور دانشگاه خلیج فارس بوشهر  

 

داوران و مشاوران مجله علوم و فناوری‌های پدافند نوین در سال 1398

ردیف

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

1

احمد اکرمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

2

امیر ساعدی داریان

دانشگاه شهید بهشتی

3

آیدین تفنگدار

دانشگاه شهید بهشتی

4

بزرگ‌مهر مداح

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

5

پوریا اعتضادی فر

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

6

جعفر امانی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

7

جعفر خلیل‌­پور

دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص)

8

جلیل مظلوم

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

9

جواد خلیل‌­زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

10

جواد علی‌زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

11

حبیب­اله سهامی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

12

حبیب‌اله اعلمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

13

حسین خدا رحمی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

14

حسین ذکی ­دیزجی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

15

حسین فخرائیان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

16

حمید رضا پوراعتدال

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

17

حمیدرضا کاکایی مطلق

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

18

دانیال جواهری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

19

رضا حق مرام

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

20

رضا غفارپور

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

21

رضا کامگار

دانشگاه شهرکرد

22

رمضان‌علی ایزدی‌فرد

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

23

سعید رضا مساح

دانشگاه علم و صنعت ایران

24

سعید مولایی

دانشگاه سمنان

25

سید جواد کاظمی‌تبار

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

26

سید روح‌الله ثمره هاشمی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌های پیشرفته کرمان

27

سید علی میرحسینی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

28

سید محمد علوی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

29

سید مهدی پورمرتضوی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

30

سیروس یوردخانی

دانشگاه تربیت مدرس

31

شهباز ریحانی

دانشگاه گیلان

32

صفا پیمان

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

33

صفا خزایی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

34

طیب کاکاوند

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

35

عادل عساکره

دانشگاه هرمزگان

36

عباس هُری

دانشگاه صنعتی بیرجند

37

عبدالرسول میرقدری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

38

عبدالله ملک‌‌زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

39

علی ­محمد رجبی

دانشگاه تهران

40

علی احسان سیف

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

41

علی زنگنه

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

42

علی ماروسی

دانشگاه تربت حیدریه

43

علی محمد لطیف

دانشگاه یزد

44

علیرضا سعیدی عزیزکندی

دانشگاه علم و صنعت ایران

45

علیرضا عرب امیری

دانشگاه صنعتی شاهرود

46

عین الله جعفر نژاد قمی

جهاد دانشگاهی مازندران

47

غلام‌رضا مرادی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

48

غلام‌عباس فنایی خیرآبادی

دانشگاه صنعتی بیرجند

49

فرنوش باسلیقه

دانشگاه صنعتی شاهرود

50

مجتبی بهزاد فلاح‌پور

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

51

محسن اسدی

دانشگاه شهید بهشتی

52

محسن فضلوی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

53

محمد بهروزیان نژاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان

54

محمد حسین ولایتی

دانشگاه سمنان

55

محمد رداد

دانشگاه صنعتی شاهرود

56

محمد مردانی شهر بابک

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

57

محمدجواد ثبوتی

دانشگاه فردوسی مشهد

58

محمدرضا پارسائی

دانشگاه صنعتی شیراز

59

محمدرضا رشیدیان وزیری

سازمان انرژی اتمی ایران

60

محمدرضا علیزاده پهلوانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

61

محمدرضا معرف‌زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

62

محمدعلی جواد‌ زاده

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

63

محمود دی­پیر

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

64

مرتضی حسین‌پور

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

65

مرتضی سپهوند

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

66

مرتضی وطن‌پرست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

67

مسعود معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر

68

مسعود مکارچیان

دانشگاه بوعلی‌سینا

69

مصطفی امینی مزرعه‌­نو

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

70

مصطفی عباسی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

71

مصطفی ملایی‌نیا

دانشگاه شیراز

72

مهدی تیموری

دانشگاه تهران

73

مهدی خداپرست

دانشگاه قم

74

مهدی نقوی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

75

میثم بیات

دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

76

میثم کورکی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری‌های پیشرفته کرمان

77

ناصر سیاهوشی

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

78

ناصر منتصری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

79

نصور باقری

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

80

نیکو دارستانی

سازمان انرژی اتمی ایران

81

وحید زنگانه

دانشگاه گلستان

82

هادی سلیمانی

دانشگاه شهید بهشتی

83

یعقوب قانع قره باغ

دانشگاه جامع امام حسین (ع)