تأثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی غیرخطی هسته ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

شناخت رفتار صحیح سامانه­های مقاوم در برابر بارهای جانبی از قبیل زلزله، باد، انفجار و ... می­تواند ما را در طراحی بهتر سازه‌ها یاری نماید. مهاربندها یکی از رایج­ترین سامانه­های مقاوم در برابر بارهای جانبی هستند و عمده ضعف آن­ها مربوط به کمانش عضو فشاری و در نتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو است. استفاده از مهاربندهای کمانش ناپذیر یکی از راه­کارهای مقابله با این نقص محسوب می­شود. در این مقاله و با استفاده از نرم‌افزار آباکوس، پاسخ غیر­خطی هسته مهاربند کمانش­ناپذیر تحت بارگذاری­های انفجاری با مدت زمان فاز مثبت متفاوت بررسی می­شود. نتایج نشان می­دهد که افزایش مدت زمان فاز مثبت سبب افزایش مقادیر بیشینه­ تنش فشاری، میزان جابه‌جایی ماندگار (پلاستیک) و میزان جذب انرژی در ناحیه فشاری و کاهش مقدار بیشینه تنش کششی در هسته مهاربند کمانش­ناپذیر می­شود. همچنین در ابتدای منحنی بارگذاری انفجاری و  به­ازای تمامی زمان­های فاز مثبت، میزان جابه‌جایی کلی تقریباً یکسان است.

کلیدواژه‌ها