دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، زمستان 1397 (34) 
5. بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی

صفحه 429-440

شهاب امامزاده؛ خداداد واحدی؛ فریدون خسروی؛ سعید هاشم پور