الگوریتم جدید جهت تعیین جریان مرجع فیلتر اکتیو شنت تک‌فاز به‌منظور بهینه‌سازی فیلتر در جبران‌سازی بارهای غیرخطّی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

تغذیه یک بار تک‌فاز غیر خطّی در بسیاری از کاربردهای نظامی محسوس است. جریان‌کشی غیرخطّی این بارها سبب افت کیفیّت توان در نقطه PCC خواهد شد. در فیلتر اکتیو جریان لحظه‌ای به دومولفه جریان اکتیو و جریان راکتیو تجزیه می‌گردد. ظرفیّت فیلتر اکتیو وابسته به مقدار حداکّثر مولّفه‌ای از جریان است که باید توسّط آن جبران‌سازی(تامین) گردد. در یک شکل موج جریان مشخّص،  هرچه مقدار پیک مولّفه راکتیو کم‌تر باشد، ظرفیّت فیلتر اکتیو مورد نیاز کم‌تر و در نتیجه هزینه و ابعاد آن نیز کم‌تر خواهد بود. این مقاله ابتدا خواستگاه تئوری‌های سنّتی و مدرن تحلیل توانی، انواع آنها را با جزئیات بررسی کرده و سپس با ارائه یک تئوری جدید تحلیل توانی و استفاده از آن برای تعیین جریان مرجع در فیلترهای اکتیو تک‌فاز، حداقلّ جریان راکتیو بهینه تحت شکل موج جریان بار ثابت را تضمین کرده‌است. این تئوری به نتایج آزمایشگاهی یک بار تک‌فاز به شدّت غیرخطّی اعمال شده و با تئوری‌های مرسوم مقایسه گردیده‌است. نتایج نشانگر بهبود 21.3 درصدی تئوری ارائه شده در میزان ظرفیّت فیلتر اکتیو است.

کلیدواژه‌ها