سنتز نانوکامپوزیت نانولوله کربنی/آهن– نیکل به روش همرسوبی به عنوان نانوساختار جاذب رادار

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این پژوهش نانو کامپوزیت نانولوله کربنی/ آهن–  نیکل به روش همرسوبی سنتز شد. برای بررسی های فازی و مورفولوژی محصول نهایی به ترتیب از آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. همچنین پارامترهای الکترومغناطیسی نمونه‌های سنتز شده، با استفاده از دستگاه تجزیه ‌و تحلیل شبکه بردار (VNA) در محدوده راداری باند X مورد ارزیابی قرار گرفت. در مورد نانوآلیاژ آهن-نیکل دارای عرض پیک زیرdB  10- تقریبا برابر GHz 5/2 و عرض پیک آن برای زیرdB  20- در محدوده GHz 9/11-3/11 است.  اما برای نانو کامپوزیت نانولوله کربنی/آهن –نیکل عرض پیک در اتلاف انعکاسی زیرdB 10- 90)% جذب امواج فرودی) شامل تمام محدوده فرکانس است و عرض پیک در اتلاف انعکاسی زیر dB 20- (%99جذب امواج فرودی) تقریباً برابر GHz 3 است. کمترین مقدار اتلاف انعکاسی از dB 14/38- در ضخامت mm 8/2 در فرکانس GHz 6/11برای نانوآلیاژآهن-نیکل به dB 36/43- در نانو کامپوزیت نانولوله کربنی/ آهن – نیکل در ضخامت mm 2/2 در فرکانس  GHz 9/11 افزایش یافته است. بنابراین، این نانوساختار به دلیل دارا بودن هیبریدی از دو ترکیب دی الکتریکی (نانولوله کربنی) و مغناطیسی (آلیاژ آهن-نیکل)، گزینه مطلوبی برای جاذب رادار تلقی می­گردد.

کلیدواژه‌ها