طراحی ساختار های چندلایه ای رنگ دانه ها برای پوشش های استتار اپتیکی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

امروزه با پیشرفت و گسترش چشمگیر سامانه­های تصویربرداری فراطیفی استفاده از دانش طیفی مواد برای طراحی و ساخت پوشش­های استتاری اجتناب‌ناپذیر شده است. در این تحقیق به منظور طراحی پوشش­های استتار اپتیکی دارای شباهت طیفی مناسب با پس­زمینه مورد نظر، ضخامت بهینه­ی ساختار چند لایه­ای رنگ­دانه­های پوشش در محدوده­های مرئی و مادون‌قرمز بازتابی با استفاده از یک فیلتر عبوردهنده تداخلی چند لایه تعیین شده است. در فرایند انجام‌شده از ماتریس انتقال و الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. به عنوان مطالعه موردی، طراحی ساختار چند لایه‌ای پوشش استتار اپتیکی برای پس­زمینه­های پوشش­ گیاهی با استفاده از دو ماده­ی ژرمانیوم و سولفید روی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که بر اساس معیارهای شباهت طیفی مختلف و ضریب همبستگی منحنی بازتابندگی طیفی ساختار چند لایه­ای پیشنهادشده مشابه پوشش گیاهی مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها