تاثیر محفظه اپتیکی در کاهش نورهای سرگردان محموله اپتیکی فضایی

نویسندگان

1 دانشکده الکترونیک- دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به شبیه‏سازی نورهای سرگردان در سامانه اپتیکی دوربین ماهواره‏ سنجش از دور پرداخته شده است. برای این منظور ابتدا نورهای سرگردان، منابع تولید و آثار مخرب آن‏ها بر کیفیت تصویر، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهای مختلفی برای مقابله با این نورها ارائه شده است. در مرحله بعد تأثیر محفظه اپتیکی و پوشش‏های سطحی بر عملکرد نورهای سرگردان در دوربین ماهواره با نتایج حاصل از شبیه‏سازی مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت طرح بهینه شامل مجموعه ‏ای از روش‏های مختلف برای بهبود عملکرد دوربین‏، انتخاب شده است. نتایج حاصل از شبیه‏سازی نشان می­دهد که با استفاده از این روش‏ها، نورهای سرگردان در محل آشکارساز، در زاویه‌های بزرگ به طور کامل حذف شده و در زاویه‌های نزدیک به میدان دید میزان نورهای سرگردان حداکثر تا 100 هزار برابر تضعیف شده‏اند. همه این دستاوردها در شرایطی محقق شدند که هیچ‏گونه اختلالی در میدان دید دوربین به وجود نیامده است.

کلیدواژه‌ها