تحلیل عملکرد روش MDL در تشخیص تعداد آنتن‌های فرستنده در سیستم‌های MIMO با همبستگی فضایی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در طراحی گیرنده هوشمند برای شنود سیستم‎های مخابراتی MIMO، الگوریتم تشخیص تعداد آنتن‎های فرستنده نقش مهمی ایفا می‎کند، زیرا برای دریافت سیگنال‎های ارسال شده توسط چند آنتن، قبل از هر چیز باید از تعداد فرستنده‎ها آگاهی داشت. روش MDL یک راه حل رایج برای این مساله است و به همین جهت تحلیل آن از اهمیت بالایی در پیش‎بینی عملکرد سامانه شنود سیستم‎های مخابراتی MIMO برخوردار است. در تحلیل‎های پیشین این روش، مقادیر ویژه ماتریس همبستگی سیگنال دریافتی دانسته فرض شده‎اند و تاثیر شرایط کانال بر این مقادیر ویژه و در نتیجه بر عملکرد MDL بررسی نشده است. در این مقاله، مقادیر ویژه ماتریس همبستگی سیگنال، مجهول فرض شده‎اند و از تخمین این مقادیر ویژه بر اساس مدل کانال با همبستگی فضایی برای تحلیل عملکرد روش MDL استفاده شده است. نتایج شبیه‎سازی‎ها نشان‎دهنده دقت قابل قبول این تحلیل در پیش‎بینی عملکرد MDL در شرایط مختلف است.

کلیدواژه‌ها