اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح اله رضوی نژاد

فیزیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

rrazaviihu.ac.ir
0000000180206639

سردبیر

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران ، ایران

fakhraianyahoo.com
-
0000000180206639

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

سیدغلامرضا اسلامی

معماری استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

islami_r@yahoo.com
islami_ryahoo.com

سید محمد علوی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

malaviihu.ac.ir
alavi_m@mapnagroup.c
0000-0001-6498-2400

محمدحسین بهشتی

استاد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،تهران، ایران

m.beheshtyippi.ac.ir
0000-0001-6417-7487

پرویز پروین

فیزیک استاد،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

parvinaut.ac.ir
0000-0003-0841-6660

h-index: 17  

حسین خدارحمی

مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

hossein_khodarahmiyahoo.com
0000-0001-7331-9125

h-index: 4  

غلامحسین ریاضی

بیوشیمی استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

ghriaziut.ac.ir
0000-0001-5434-4042

h-index: 19  

احمد شعبانی

شیمی استاد دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-shaabanisbu.ac.ir
0000-0002-0304-4434

h-index: 55  

علی محمد لطیفی

بیوتکنولوژی دانشیار زیست فناوری پزشکی، مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

amlatifi290gmail.com
1111-1259-5642-1146

h-index: 8  

مصطفی محمدپورامینی

شیمی استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-pouraminisbu.ac.ir
0000-0003-2974-1024 

h-index: 45  

محمد مردانی شهربابک

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mmardaniihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

amrghdriihu.ac.ir

علی اکبر یوسفی

شیمی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

a.yousefiippi.ac.ir
1111-1254-4859-4125

h-index: 21  

محمدرضا علیزاده پهلوانی

برق- قدرت دانشیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

mr_alizadehpmut.ac.ir
1112-4512-4536-1123

h-index: 14  

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

fakhraianyaho.com
0000000180206639

h-index: 4  

محمدحسین کشاورز

شیمی- فیزیک استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

keshavarz7gmail.com
0000-0001-9269-7527

h-index: 40  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

رمضانعلی ایزدی فرد

عمران سازه استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

izadifardeng.ikiu.ac.ir

محمود صالح اصفهانی

کامپیوتر استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

msalehihu.ac.ir