اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

روح اله رضوی نژاد

فیزیک دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

rrazaviihu.ac.ir

سردبیر

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران ، ایران

fakhraianyahoo.com
-

اعضای هیات تحریریه

سیدغلامرضا اسلامی

معماری استاد دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

islami_ryahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

رمضانعلی ایزدی فرد

عمران سازه استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

izadifardeng.ikiu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین بهشتی

استاد- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،تهران، ایران

m.beheshtyippi.ac.ir

پرویز پروین

فیزیک استاد،دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

parvinaut.ac.ir

حسین خدارحمی

مکانیک استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

hossein_khodarahmiyahoo.com

غلامحسین ریاضی

بیوشیمی استاد مرکز تحقیقات بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران ، تهران، ایران

ghriaziut.ac.ir

احمد شعبانی

شیمی استاد دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

a-shaabanisbu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمود صالح اصفهانی

کامپیوتر استادیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

msalehihu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید محمد علوی

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

malaviihu.ac.ir

محمدرضا علیزاده پهلوانی

برق- قدرت دانشیار، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، اصفهان، ایران

mr_alizadehpmut.ac.ir

حسین فخرائیان

شیمی استاد، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

fakhraianyaho.com

محمدحسین کشاورز

شیمی- فیزیک استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

keshavarz7gmail.com

علی محمد لطیفی

بیوتکنولوژی دانشیار زیست فناوری پزشکی، مرکز تحقیقات زیست فناوری کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران

amlatifi290gmail.com

مصطفی محمدپورامینی

شیمی استاد، دانشکده شیمی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

m-pouraminisbu.ac.ir

محمد مردانی شهرباباک

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

mmardaniihu.ac.ir

عبدالرسول میرقدری

مخابرات دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

amrghdriihu.ac.ir

علی اکبر یوسفی

شیمی استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، تهران، ایران

a.yousefiippi.ac.ir