بررسی رفتار غیرخطی سازه ایستگاه مترو در خرابی پیش‌رونده با توجه به اثرات ناشی از حذف دیوار

نویسندگان

1 دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان

2 دانشگاه امام حسین

چکیده

در این تحقیق به عنوان نمونه موردی، یک ایستگاه مترو با سه طبقه در نظر گرفته شده است. سازه ایستگاه از دیوارهای داخلی تشکیل شده و فقط در قسمت وسط دارای قاب خمشی بتنی مسلح است. بعد از تحلیل نتایج میزان خرابی دیوار، خرابی پیش‌رونده توسط تحلیل‌های غیرخطی بررسی شد. با توجه به اینکه در فروپاشی پیش‌رونده مهم‌ترین عامل برای مقاومت، وجود مسیرهای جایگزین برای انتقال نیرو بوده، این سازه به علت درجات نامعینی زیاد و همچنین وجود دیوارهای برشی متعدد در مسیر انتقال بار، مستعد خرابی پیش‌رونده نیست. ولی انفجار موجب آسیب به مترو گردیده است، به طوری که با تخریب تقریباً %30 دیوار میزان تنش در دیوار به میزان %9/3، با تخریب %60 دیوار میزان تنش به میزان %3/12 و با تخریب کل دیوار میزان تنش به میزان %4/16 افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها