بازیابی پروفیل بومی اتمسفر از دادههای مادون قرمز حرارتی طول موج بلند سنجنده ماهوارهای MODIS به جای دادههای رادیوسوند

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

چکیده

در کاربردهای مختلف ارسال و دریافت اطلاعات سکوهای هواپایه و فضاپایه، شناخت پروفیل اتمسفری محلی بسیار پراهمیت است. در بسیاری از نواحی دستیابی به این پروفیل از دادههای محلی امکانپذیر نیست. هدف این پژوهش، محاسبه و بازیابی پروفیل اتمسفری در ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تهران با استفاده از دادههای ماهوارهای سنجنده MODIS است. در این تحقیق، دادههای رادیوسوند برای دو فصل سرد)دی، بهمن و اسفند( و گرم )تیر، مرداد و شهریور( آنالیز و تحلیل شده است. متقابلاً دادههای MODIS بازیابی شده نیز برای یک ماه سرد )بهمن( و یک ماه گرم )مرداد( مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است. در این مطالعه، بازیابی پروفیل عمودی دما، فشار و رطوبت از دادههای MODIS در شرایط جوی صاف و بدون ابر و نیز در زمان روز و شب و مقایسه آن ها با دادههای رادیوسوند در منطقه جغرافیایی ایستگاه انجام شده است. بازیابی پروفیل اتمسفری MODIS از طریق یک رگرسیون آماری و استفاده از مدل انتقال تابش سریع و استفاده از داده های رادیوسوند جهت تعیین ضریب رگرسیون انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که پروفیلهای اتمسفری بازیابی شده، تطابق 3 تا 3 کلوین و نسبت مخلوط / خیلی خوبی با دادههای رادیوسوند دارند. میانگین مجذور خطاها برای دما در فشار 133 میلیباری حداکثر 8 شدگی بخار آب ) g/kg 7/3 تا ) ) g/kg 7/3 به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها