بررسی اثر انفجار بر روی سگمنت‌های بتنی تونل‌های مرزی

نویسندگان

1 دانشکده پدافند غیرعامل - دانشگاه امام حسین(ع)

2 دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان

چکیده

در عصر حاضر متداول‌ترین روش انتقال آب، از طریق حفاری و تونل‌های زیرزمینی است. یکی از دلایل عمده استفاده از تونل جهت رعایت اصول و مبانی پدافند غیرعامل در خصوص حفظ منابع آب و جلوگیری از خطرات احتمالی در طول مسیر انتقال است. مقاله حاضر به بررسی اثر انفجار به روش آنالیز عددی در مسیر تونل انتقال آب پرداخته و با تغییر فواصل مواد انفجاری بارگذاری شده و همچنین تغییر ضخامت سگمنت‌های بتنی، میزان جابجایی و اثرات انفجار بر سگمنت بررسی می‌شود. بدین منظور سه نمونه سگمنت با ضخامت 20،30 و40 سانتی‌متر مدل‌سازی و مواد انفجاری در فواصل 5/0 ،1 و 2 متری بارگذاری شد و درنهایت مقدار حداکثر جابجایی نقاط سگمنت اندازه‌گیری شد. نتایج حاصله نشان داد فقط با مقدار مواد ناریه lb20 و برای ضخامت‌های 20 و 30 سانتی‌متر و با حداکثر فاصله 5/0 متر سگمنت دچار آسیب و شکست می‌گردد. همچنین نتایج نشان دادند بهینه‌ترین روش میرا نمودن امواج انفجار، مدفون نمودن سازه و یا خاک‌ریزی بر روی سازه مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها