مدل سازی عددی انفجار در خاک و پاسخ سازه های مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

در این پژوهش، به مدل‌سازی عددی پدیده انفجار مدفون با استفاده از روش همبسته اویلری-لاگرانژی (CEL) و بررسی پاسخ خاک و سازه مدفون به این انفجار پرداخته شده است. مدل‌سازی ماده منفجره و خاک اطراف آن با رویکرد لاگرانژی بدلیل ایجاد تغییرشکل های بزرگ و گسیختگی خاک در این ناحیه امکان پذیر نمی‌باشد. به منظور ایجاد یک مدل جامع، باید مزیت‌های روش اویلری و لاگرانژی با هم ترکیب شوند. منطقه نزدیک محل انفجار با رویکرد اویلری به منظور تحلیل پاسخ حوزه نزدیک انفجار و گودال ناشی از انفجار مدل شده است و رویکرد لاگرانژی برای تحلیل پاسخ حوزه دور انفجار و فشار وارد بر سازه مدفون مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور مدل‌سازی ماده منفجره از معادله حالت Jones-Wilkins-Lee (JWL) استفاده شده است. پس از ساختن مدل عددی، اثر پارامترهای مختلف ماده منفجره (جرم)، محیط انتشار موج (چگالی، مدول یانگ، زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی) و سازه مدفون (هندسه، جنس دیوار) بر پاسخ محیط و سازه به انفجار بررسی شده است. 

کلیدواژه‌ها