اثر سیال غلیظ‌شونده برشی بر‌روی ضریب اصطکاک در پوشش‌های ضد‌ضربه ساخته‌شده از کولار KM22

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشگاه مازندران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

در این تحقیق از روش بیرون­کشی الیاف به عنوان ارزیابی خصوصیات مکانیکی پارچه استفاده شده است که با تکیه بر نقش الیاف به عنوان اجزای سازنده پارچه، جهت شناسایی بر هم کنش­های داخلی آنها به کاربرده شده است. یکی از فرضیات مهم در تحقیق عملی پیش­رو، در نظر گرفتن پارچه به صورت کامپوزیتی از نخ­های تشکیل دهنده­ی آن است. در این پژوهش پارچه­ها در دو نوع: خام و آغشته به سیال غلیظ­شونده برشی استفاده شدند. به منظور بررسی تأثیر سیال غیلظ­شونده برشی بر ضریب اصطکاک، آزمایش بیرون­کشی الیاف در سرعت­های متفاوت 50، 250 و 500 میلی­متر بر دقیقه و با کشش عرضی ثابت صورت گرفته است. نتایج نشان داد که حضور سیال غلیظ­شونده برشی سبب افزایش چشم­گیر اصطکاک بین الیاف و تار و پود پارچه می­شود و لذا الیاف به طور مؤثری با هم درگیر شده و امکان تحرک و جابجایی از آنها گرفته می­شود. بنابراین انرژی لازم برای بیرون کشیده شدن الیاف افزایش می­یابد.

کلیدواژه‌ها