دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 41، مهر 1399، صفحه 238-345 

مقاله پژوهشی

طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب.

صفحه 299-307

عباس خاشعی سیوکی؛ سعیده حسین آبادی؛ مهران تقی پور گرجی کلایی؛ علی شهیدی