تحلیل و شبیه سازی اثر اختلاف طول خطوط مبنا بر بهبود عملکرد اختلال دوبینی رترودایرکتیو دوحلقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پدافد هوایی خاتم الانبیاء

2 کارشناسی ارشد، دانشگاه هوایی شهید ستاری

3 دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

چکیده

اختلال دوبینی یکی از انواع روش‌های حمله الکترونیکی است. اختلال دوبینی بر اساس پدیده فیزیکی گلینت تحلیل می‌گردد. این روش یک خطای زاویه‌ای در رادارهای ردیاب مونوپالس که در مقابل سایر روش‌های حمله الکترونیکی مقاوم هستند، ایجاد می‌کند. برای رسیدن به خطای مجاز زاویه‌ای و همچنین نسبت مناسبی از JSR در اخلالگر، روش پیاده‌سازی رترودایرکتیو چند حلقه‌ای مطرح گردیده است. در این نوع پیاده‌سازی، اختلاف طول حلقه‌های اخلالگر می‌تواند باعث ایجاد اختلاف‌فاز سیگنال ارسال‌شده به رادار قربانی گردد. اختلاف‌فاز سیگنال احتمال افزایش عملکرد بیکنی را به دنبال خواهد داشت. عملکرد بیکنی یک عملکرد مخرب در اخلالگر دوبینی است. در کارهای قبلی اختلاف‌فاز در محدوده ۱۸۰- تا ۱۸۰ درجه محاسبه و بر اساس آن تحلیل صورت گرفته است. این تحلیل، افزایش پیچیدگی محاسباتی غیر موردنیاز به سیستم تحمیل می­کند. بر مبنای این تحلیل نیاز به مصالحه بین بهره دوبینی و احتمال عملکرد بیکنی وجود دارد. در این مقاله برای اولین بار اختلاف‌فاز به­عنوان تابعی از طول خطوط مبنا و زاویه اخلالگر با رادار در نظر گرفته‌شده است. این تحلیل انجام‌شده بر مبنای روابط حاکم بر اختلاف‌فاز، طول مسیر و فرکانس ارسالی انجام شده است. این نوع تحلیل دارای پیچیدگی محاسباتی کمتر بوده و نتایج را کاربردی­تر کرده است. روابط حاصل از این تحلیل و نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌ها نشان می­دهد، در حالتی که dc2≤15m گردد، احتمال عملکرد بیکنی وجود ندارد. بر این مبنا می­توان سایر پارامترهای اخلالگر را بدون احتمال عملکرد بیکنی به‌منظور افزایش بهره دوبینی محاسبه کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]     Neri, F. “Introduction to Electronic Defence System”; 2nd Edition, Raleigh NC, USA: Sci. Tech. Publishing, 2006.##
[2]     Neri, F. “Anti-monopulse Jamming Techniques”; SBMO/IEEE MTT-S Int. Microwave and Optoelectronics Conf. 2001, 2, 45-50.##
[3]     Adamy, D. “Ew101: a First Course in Electronic Warfare”; Artech House, INC, 2001.##
[4]     Samuel, M. S.; David, K. B. “Monopulse Principles and Techniques”; 2nd edition, Artech House, 2011.##
[5]     Merill M.Skolnik, “Radar Handbook”; 2nd Edition, McGrow Hill, 1991.##
[6]     Neri, F. “Experimental Testing on Cross-eye Jamming”; Proc. AOC Int. Symp. Conf., Las Vegas, CA, USA, 2000.##
[7]     Plessis, W. p. Du.; Odendaal, J. W.; Joubert, J. “Tolerance Analysis of Cross-Eye Jamming System”; IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 2011, 47, 740-745.##
[8]     Plessis, W. P. Du.; Odendaal, J. W.; Joubert, J. “Extended Analysis of Retrodirective Cross-Eye Jamming”; IEEE Trans. Antennas Prpopag. 2009, 57, 2803-2806.##
[9]     Plessis, W. P. Du. “Cross-Eye Gain in Multi-loop Retrodirective Cross-eye Jamming”; IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 2016, 52, 875-882.##
[10]  Plessis, W. P. Du. “Analysis of Path-Length Effects in Multiloop Cross-Eye Jamming”; IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 2017, 53, 740-745.##
[11]  Plessis, W. P. Du. “Path-length Effects in Multiloop Retrodirective Cross-Eye Jamming”; IEEE Antennas Wireless Propag. Lett. 2016, 15, 626-629.##
[12] Schleher, D. C. “Electronic Warfare in the Information Age”, Norwood, MA, USA, Artech House, 1999.##
[13]     Falk, L. “Cross-eye Jamming of Monopulse Radar”; Proc. IEEE Waveform Diversity Design Conf. 2007, 209-213.##
[14]     Liu, S. C. Dong, J. Xu.; Zhao, G.; Zhu, Y. “Analysis of Rotating Cross-Eye Jamming”; IEEE Antennas Wireless Propag. Lett. 2015, 14, 939-942.##
[15]     Liu, T.; Liao, D.; Wei, X.; Li, L. “Performance Analysis of Multiple-element Retrodirective Cross-eye Jamming Based on Linear Array”; IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst. 2015, 14, 939-942.##