روش برنامه‌ریزی درجه دوم برای انتخاب تصمیم بهینه در محیط پیچیده و فازی سناریوی نبرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری و پژوهشگر دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

فرآیند تصمیم‌گیری نظامی بسیار پیچیده و شامل عدم قطعیت در اطلاعات است. تصمیم‌گیرندگان و بازیکنان، عوامل محیطی، اهداف، راه‌کارها و معیارها از جمله موارد مهم در انتخاب تصمیم بهینه هستند. در این مقاله، یک روش برای تصمیم‌گیری نظامی در موقعیت‌های مختلف نبرد شرح داده شده است. نحوه مدل‌سازی مسائل تصمیم‌گیری در درگیری دو نیروی آبی و قرمز در چارچوب بازی‌های دوماتریسی بیان شده است. راه‌کارهای خودی و حریف مورد بررسی قرار گرفته و خروجی تحلیل در دو ماتریس بازی جداگانه قرار داده شده است. برای مدل‌سازی عدم قطعیت حاصل از تحلیل راه‌کارها از نظریه فازی استفاده شده است. با استفاده از تقریب نزدیک‌ترین بازه اعداد فازی، عایدی‌ها به‌صورت بازه‌ای نوشته شده است. سپس، برای محاسبه نقاط تعادل، دو مسأله برنامه‌ریزی درجه دوم معرفی شده است. در نهایت، نحوه مدل‌سازی یک سناریوی نبرد به‌صورت یک بازی دوماتریسی فازی بیان شده و حل مسأله به کمک روش پیشنهادی شرح داده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Haywood, O . G . “Military Decision and Game Theory”; J. Oper. Res. Soc. 1989, 2 , 365-385 . ##
[2] Brynielsson, J. “Using AI and Games for Decision Support in Command and Control”; Decision Support Sys. 2007, 43, 1454 –1463.##
[3] Guillarme, N. L.; Mouaddib, A.; Lerouvreur, X.; Gatepaille, S. “A Generative Game-Theoretic Framework for Adversarial Plan Recognition”; 3rd Workshop on Distributed and Multi-
Agent Planning (DMAP-15), 2015.##
[4] Gatti, N. “ Game Theoretical Insights in Strategic Patrolling: Model and Algorithm in Normal-Form”; ECAI-08, 403–407, 2008.##
[5] Brown, G.; Carlyle, M.; Kline, J.; Wood, K. “ A Two-Sided Optimization for Theater Ballistic Missile Defense”; Oper. Res. 2005, 53, 263–275 .##
[6] Sandler, T.; Daniel, G.; Arce, M. “ Terrorism and Game Theory”; Simulation & Gaming 2003, 34, 319–337.##
[7] Aplak, H.; Kabak, M.; Kose, E. “ A Two Person Zero Sum Game Oriented to Integration of Objectives”; J. Military Sci. 2016, 5, 65-85.##
[8] Bector, C. R.; Chandra. S. “Fuzzy Mathematical Programming and Fuzzy Matrix Games”; Springer Verlag, Berlin, 2005.##
[9] Nishizaki, I; Sakawa, M. “Fuzzy and Multiobjective Games for Conflict Resolution”; Springer Verlag, Berlin, 2001.##
[10] Bigdeli, H.; hassanpour, H.; Tayyebi, J. “ The Optimistic and Pessimistic Solutions of Single and Multiobjective Matrix Games with Fuzzy Payoffs and Analysis of some of Military Problems”; Adv. Defence Sci. Technol. 2016, 2, 133-145 (In Persian).##
[11] Bigdeli, H.; Hassanpour, H.; Tayyebi, J. “ Constrained Bimatrix Games with Fuzzy Goals and its Application in Nuclear Negotiations”; Iranian J. Numerical Analysis and Optimization 2018, 8, 81-110.##
[12] Bigdeli, H.; Hassanpour, H. “ Modeling and Solving Multiobjective Security Game Problem Using Multiobjective Bilevel Problem and its Application in Metro Security System”; J. Elect. Cyber Defence 2018, 1, 31-38.##
[13] Bigdeli, H.; Hassanpour, H.; Tayyebi, J. “Multiobjective Security Game with Fuzzy Payoffs”; Iranian Journal of Fuzzy Systems 2019, 16, 89-101.##
[14] Liu K.; Xing Y. “Solving Fuzzy Bi-Matrix Games through a Interval Value Function Approach”; 2018, Preprints, 2018020041 (doi: 10.20944/ preprints 201802.0041.v1).##
[15] Sakawa M. “ Fuzzy Sets and Interactive Multiobjective Optimization”; Plenum Press, New York and London, 1993.##
[16] Grzegorewski, P . “Nearest Interval Approximation of a Fuzzy Number”; Fuzzy Sets Sys. 2002, 130 , 321-330 . ##