برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت واحدها با در نظر گرفتن کلیدزنی خطوط انتقال و ظرفیت دینامیکی خط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی برق، ,واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

2 دانشکده مهندسی برق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 دانشکده مهندسی برق، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی،داریون، ایران

چکیده

در این مقاله یک مسئله امنیت مقید مشارکت واحدها یا همان (SCUC) چندهدفه بر اساس یک مدل پخش توان AC خطی با استفاده از کلیدزنی خطوط انتقال (TS) و با در نظر گرفتن  ظرفیت دینامیکی خط پیشنهادشده است. امروزه مسئله SCUC یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در بهره‌برداری بهینه و ایمن از بازارهای برق مدرن است. در اینجا ترم معادله تعادل گرما  به‌عنوان یک قید امنیت شبکه با یک چهارچوب چندهدفه برای به کار بردن هم‌زمان دو تابع هدف شامل حداقل کردن هزینه بهره‌برداری کل و حداقل کردن انتشار آلاینده ارائه گردیده است. در این روش میزان هزینه بهره‌برداری در حالت دینامیک حرارتی خط) (DTLR نسبت به حالت  استاتیکی خط (SLR) به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد برای نشان دادن کارایی این مدل، روش پیشنهادی بروی سیستم 6باسه  IEEE با استفاده از نرم‌افزار Gams پیاده‌سازی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Valarezc, O.M.; Wang, M.; Memon, R.A. “Incorporating Optimal Transmission Switching in Unit Commitment with a Probabilistic Spinning Reserve Criterion”; IEEE PES. General Meeting Conf. Beijing, China. 2018, 1-6.##

[2] Zhang, H.; Cheng, H.; Zhang, J.; Lu, J.; Li, C. “Stochastic Optimal Transmission Switching Considering N-1 Security Constraints”; IEEE PES General Meeting Conf. Portland, USA. 2018, 1-5.##

[3] Qiu, F.; Wang, J. “Chance-Constrained Transmission Switching with Guaranteed Wind Power Utilization”; IEEE Trans. Power Syst. 2014, 30, 1270-1278.##

[4] Mittal, H.; Saraswat, M. “An Automatic Nuclei Segmentation Method Using Intelligent Gravitational Search Algorithm Based Superpixel Clustering”; Swarm Evol. Comput. 2019, 45, 15-32.##

[5] Liu, Y.; Yu, S.; Zhu, Y.; Wang, D.; Liu, J. “Modeling, Planning, Application and Management of Energy Systems for Isolated Areas: A Review”; Renew. Sustain. Energy Rev. 2018, 82, 460-470.##

[6] Kajela, D.; Manshahia, M .S. “Optimization of Renewable Energy Systems: A Review”; 2017.##

[7] Kusiak, A.; Verma, A.; Wei, X. “Wind Turbine Frontier from SCADA”; Wind Syst. Magn. 2012, 3, 36-39.##
[8] Rezvani, A.; Gandomkar, M.; Izadbakhsh, M.; Ahmadi A. “Environmental/Economic Scheduling of a Micro-Grid with Renewable Energy Resources”; J. Clean. Prod. 2015, 87, 216-226.##

[9] Wallnerström, C.J.; Huang, Y.; Söder, L. “Impact from Dynamic Line Rating on Wind Power Integration”; IEEE Trans. Smart Grid 2014, 6, 343-350.##

[10] Zhao, B.; Zhang, X.; Li, P.; Wang, K.; Xue, M.; Wang, C. “Optimal Sizing, Operating Strategy and Operational Experience of a Stand-Alone Microgrid on Dongfushan Island”; Appl. Energy 2014, 113, 1656-1666.##

[11] Hemmati, M.; Amjady, N.; Ehsan, M. “System Modeling and Optimization for Islanded Micro-Grid Using Multi-Cross Learning-Based Chaotic Differential Evolution Algorithm”; Int. J. Elec. Power. 2014, 56, 349-360.##

[12] Baker, G.; Davis, C.; Temple, B. “Mitigating Overhead Conductor Temperature Risk with Engineered Surface Coatings”; IEEE T&D Conf. Denver Co. 2018, 1-9.##

[13] Coffrin, C.; Van Hentenryck, P. “A Linear-Programming Approximation of AC Power Flows”; Inform. J. Comput. 2014, 26, 718-734.##

[14] Nikoobakht, A.; Mardaneh, M.; Aghaei, J.; Guerrero-Mestre, V.; Contreras, J. “Flexible Power System Operation Accommodating Uncertain Wind Power Generation Using Transmission Topology Control: An Improved Linearised AC SCUC Model”; IET Gener. Transm. Distrib. 2017, 11, 142-153.##

[15] Soroush, M.; Fuller, J. D. “Accuracies of Optimal Transmission Switching Heuristics Based on DCOPF and ACOPF”; IEEE Trans. Power Syst. 2013, 29, 924-932.##

[16] Ahmadi, A.; Ahmadi, M. R.; EsmaeelNezhad, A. “A Lexicographic Optimization and Augmented ϵ-constraint Technique for Short-Term Environmental/Economic Combined Heat and Power Scheduling”; Elec. Power Compon. Syst. 2014, 42, 945-958.##

[17] Izadbakhsh, M.; Gandomkar, M.; Rezvani, A.; Ahmadi, A. “Short-Term Resource Scheduling of a Renewable Energy Based Micro-Grid”; Renew. Energy 2015, 75, 598-606.##

[18] Nick, M.; Alizadeh, O.; Cherkaoui, R.; Paolone, M. “Security Constrained Unit Commitment with Dynamic Thermal Line Rating”; IEEE Trans. Power Syst. 2015, 29, 1-12.##