دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، دی 1399، صفحه 347-463 

قدرت- انتقال و توزیع

ارائه الگوریتمی جهت شناسایی آسیب‌پذیرترین شین در شبکه هوشمند برق در حمله سایبری مبتنی بر تخمین حالت

صفحه 391-401

امیر حسین طیبی؛ رضا شریفی؛ امیر حسین سالمی؛ فرامرز فقیهی