بررسی رفتار شالوده های نیمه عمیق تحت بارگذاری انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه علوم وفنون هوایی شهید ستاری

چکیده

یکی از روش‌های مناسب برای کاهش اثرات انفجار، بهسازی خاک است. شالوده‌های روی بستر خاک‏های رسی سست و اشباع، مستعد نشست زیاد و گسیختگی بوده و برای بهسازی خاک نیاز به تقویت بعضی از پارامترهای مقاومتی مثل سختی خاک دارند. در این تحقیق برای بهسازی خاک از ستون سنگریزه‌ای کوبشی (RAP) و غیرکوبشی (UAP) استفاده شده است. مدل‌سازی عددی با استفاده از نرم‌افزار PLAXIS به صورت دو بعدی تقارن محوری انجام ‌شده است. به منظور مدل‌سازی مصالح ستون از مدل رفتاری خاک سخت‏شونده ‌ (Hardening soil) و برای خاک مورد بهسازی از مدل‏های رفتاری خاک سخت‏شونده و کم کلی اصلاح‌شده (Modified cam-clay) استفاده شده است. با توجه به ارزیابی پارامترها، مشاهده گردید که افزایش قطر ستون سنگریزه‌ای کوبشی و طول ستون سنگریزه‌ای غیر کوبشی کارایی بهتری در بهبود ظرفیت باربری و نشست شالوده دارد. در نهایت، نشست پی با ستون سنگریزه‌ای کوبشی تا 66 درصد و با ستون سنگریزه‌ای غیر کوبشی تا 52 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها