سنتز و بررسی خواص مکانیکی الاستومر قابل ریخته‌گری پلی‌اوره برای کاربردهای ضد انفجار

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

پوشش‏های الاستومری پلی‏اوره با افزایش چشمگیر حد بالیستیک (پرتابی) زیر لایه خود، در افزایش دوام سازه‏هایی که تحت بار ضربه‏ای حاصل از رویداد انفجار هستند، کاربردهای گسترده‏ای یافته‏اند. برای تهیه الاستومرهای پلی‏اوره از روش پیش پلیمری استفاده شد که در آن زنجیره‏هایی با گروه‏های انتهایی ایزوسیانات تشکیل و در ادامه، عامل پخت (زنجیر افزاینده) به کار رفت. یکی از پرکاربردترین عوامل پخت از نوع آمینی است که خواص فیزیکی و مکانیکی مناسبی را در نمونه ایجاد می‏کند. در این پژوهش، برای تهیه گونه‏ای جدید از الاستومرهای پلی‏اوره با کاربری پوشش‏های موسوم به ضد انفجار، اکسی دی آنیلین (ODA) به عنوان زنجیر افزاینده در تهیه پیش پلیمر مختوم به گروه‏های ایزوسیانات که از واکنش هگزا متیلن دی ایزوسیانات(HDI)  و پلی کاپرولاکتون دی ال با جرم مولکولی g/mol2000(PCL) سنتز شده به­کار رفت. ساختار محصول حاصل از فرایند پلیمر شدن به روش طیف‌سنجی زیر قرمز (FTIR) شناسایی شد و خواص مکانیکی نمونه‏های تولیدشده از جمله مدول، استحکام، درصد ازدیاد طول تا پارگی، مقاومت به پارگی، سختی و میزان چسبندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون‏ها نشان داد که محصول پلیمری سنتز شده به لحاظ رفتار مکانیکی نسبت به سایر محصولات مشابه خارجی، می‏تواند عملکرد بهتری در مأموریت‏ها و اهداف پیش‌بینی‌شده داشته باشد.  

کلیدواژه‌ها