بررسی قابلیت اعتماد سازه بتن آرمهمدفون در خاک تحت اثر انفجار سطحی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

سازه‌های بتن‌آرمۀ مدفون، فضاهای ایمن برای مقاصد نظامی به شمار می‌روند. در پروژه‌های پدافند غیرعامل، فضاهای زیرزمینی، کاربردهای گسترده‌ای دارند و از نظر امنیتی به تجهیزات دفاعی کمتری در مقایسه با سازه‌های سطحی نیازمندند. یکی از بارهای محتمل بر سازه‌های مدفون، انفجار است. در انفجارهای سطحی که در روی زمین یا عمق کمی از سطح زمین رخ می‌دهند، بخشی از انرژی انفجار وارد محیط خاک شده و سبب ایجاد گودال و امواج درون زمینی می‌شود. با توجه به این­که سقف سازۀ مدفون بیش‌ترین اثر را از انفجار سطحی دریافت می‌کند، بررسی قابلیت اعتماد سقف ضروری است. در این تحقیق، با ساخت مدل اجزای محدود سازه مدفون، از روش هاسوفر و لیند در طراحی سقف سازۀ برای رسیدن به یک شاخص قابلیت اعتماد مشخص استفاده شده است. هدف طراحی، رسیدن به  شاخص قابلیت اعتمادی برابر 7/3 بود که معادل احتمال خرابی 0001/0 است. اثر انفجار و میزان خرابی آن در سازه با نرم‌افزار اتوداین شبیه‌سازی شد. بدین ترتیب، تأثیر متغیرهای مقاومتی در قابلیت اعتماد سازۀ مدفون تحت بار انفجار سطحی تعیین شد و مشخص گردید که بهبود کیفیت اجرا و شناخت دقیق مصالح و رفتار سازه‌ها، امکان افزایش ضریب اطمینان را فراهم می‌آورد.

کلیدواژه‌ها