بهبود کیفیت ویدیو دریافتی با استفاده از کدگذار کانال محلی و به‌کارگیری تخمینگر موجک ، شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در سال‌های اخیر، برنامه‌های مبتنی بر ویدئو در حال افزایش بوده است. لذا محققان در تلاش‌اند که تکنیک‌های کدینگ ویدئو را مؤثرتر و کارآمدتر سازند. بنابراین روش‌های متعددی به‌منظور بهبود کیفیت ویدئو در برابر خطای کانال، پیشنهادشده است. در این مقاله نیز، هدف افزایش کیفیت ویدئو در گیرنده است. اساس روش پیشنهادی بدین‌صورت است که در یک نرخ ارسال ثابت، نرخ کدگذار کانال را افزایش داده و با استفاده از آن میزان مقابله در برابر خطای کانال افزایش پیدا می­کند. افزایش نرخ کدگذار کانال با افزایش نرخ فشرده­سازی و کاهش  داده­های منبع، صورت می­پذیرد. ازآنجایی که بلوک تخمینگر حرکت به‌درستی قادر به مینیمم کردن واریانس اطلاعات فریم نیست؛ در این مقاله تخمینگر ثانویه‌ای پیشنهاد شده است که این بلوک بر روی اطلاعات اعمال و منجر به افزایش نرخ فشرده­ساز منبع می­شود. به‌منظور پیشنهاد تخمینگر ثانویه، از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک (GA) استفاده می­شود. این تخمین­گر ثانویه به‌طور قابل‌توجهی، واریانس اطلاعات فریم را کاهش می‌دهد، ازاین‌رو، به بیت کمتری برای ارسال اطلاعات نیاز است. بنابراین، در این روش می‌توان بدون افزایش داده ارسالی برای هر فریم، نرخ کدگذار کانال را افزایش داد و فریم‌های ویدئویی را در برابر خطای کانال مقاوم‌تر ساخت. به‌منظور ارزیابی روش پیشنهادی، نرخ‌های متفاوت کدگذار منبع با چندین SNR مختلف کانال آزمایش و نتایج با دیگر روش­های موجود مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها