پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر در شبکه انتقال برق ایران بر اساس تحلیل پیوند

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

اخیراً تحلیل نقاط آسیب­پذیر شبکه انتقال برق به عنوان یکی از شبکه‌های زیرساختی مورد توجه ویژه قرارگرفته است. به خصوص پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر شبکه می‌تواند در مدیریت بحران در شبکه مؤثر باشد. در مطالعات قبلی پیش‌بینی نقاط آسیب‌پذیر شبکه انتقال برق مبتنی بر نظریه علوم شبکه، اغلب شبکه را بدون جهت در نظر گرفته‌اند. در این مقاله شبکه انتقال برق، جهت‌دار بررسی شده و از الگوریتم تحلیل لینک وزن‌دار Pagerank برای شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه استفاده شده است. مزیت اصلی این روش کاهش زمان محاسبات و تطبیق نتایج با اطلاعات مراکز دیسپاچینگ است. با مدل‌سازی بخشی از شبکه انتقال برق ایران در سطح 400 و 230 کیلوولت، همبندی شبکه و نقاط آسیب‌پذیر آن با این روش پیش‌بینی شده است. نتایج و دستاوردهای می‌تواند توسط برنامه‌ریزان و مدیران شبکه انتقال برق در جهت بهبود مدیریت، امنیت و توسعه شبکه مورد استفاده  قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها