مدل‌سازی و حل مسئله تخصیص و زمان‌بندی آتش پایگاه‌های توزیع شده

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه آزاد اسلامی-واحد گناباد

چکیده

با توجه به نقش و اهمیت نحوه تخصیص و زمان­بندی تسلیحات موجود به تهدیدهای مهاجم در یک نبرد، استفاده از مدل­های ریاضی و بهینه­سازی در این­گونه مسائل ضروری است. در این مقاله یک مدل برنامه­ریزی عدد صحیح خطی برای مسئله "تخصیص و زمان­بندی   سلاح­های آن­ها به اهداف" با هدف بیشینه کردن متوسط میزان تخریب اهداف و میزان محافظت از مناطق حساس و استفاده کارا از سلاح­های موجود و با در نظر گرفتن محدودیت­های عملیاتی نحوه تخصیص و زمان­بندی سلاح­ها ارائه می­شود. از آنجایی که حل دقیق مدل ارائه‌شده با استفاده از نرم­افزارهای موجود تحقیق در عملیات در ابعاد نه‌چندان بزرگ امکان­پذیر نیست، الگوریتم ژنتیک و روش تجمع ذرات آشوبی برای این مسئله طراحی ‌شده است. نتایج به‌دست‌آمده از این روش­ها با جواب دقیق حاصل از مدل‌سازی مقایسه شده و مشخص     می­شود، روش تجمع ذرات آشوبی پیشنهادی در صورت وجود محدودیت زمان حل کارایی مناسبی دارد.

کلیدواژه‌ها