دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1397 (32) 
3. بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده

صفحه 167-179

مصیب کریمی؛ حامد صفاری؛ عباس سیوندی پور؛ جواد مشهدی