بررسی اثر رخداد انفجار بهنگام آتش سوزی برروی ستون فولادی به روش دینامیکی صریح

نویسندگان

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

چکیده

وقوع انفجار از محتمل­ترین حوادثی است که به هنگام یک حادثه آتش‌سوزی ممکن است رخ دهد. این مقاله به کمک روش المان محدود دینامیکی صریح به بررسی پاسخ غیرخطی ستون فولادی در برابر انفجاری که به هنگام وقوع حادثه آتش­سوزی رخ داده می­پردازد. در این مطالعه اثر درجه حرارت سطح فولاد هنگام وقوع انفجار و پارامتر فاصله مقیاس­شده در ستون فولادی به روش دینامیکی صریح مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد بالا رفتن دمای لحظه­ انفجار  به بیش از 400 درجه سلسیوس، می­تواند سبب تغییر مکان­های بزرگ و نهایتاً فروریزش ستون فولادی گردد. همچنین نشان داده شد که افزایش دمای لحظه­ی انفجار در انفجارهای شدیدتر تأثیر کمتری نسبت به انفجارهای با فاصله مقیاس شده بزرگ­تر دارد.

کلیدواژه‌ها