بررسی تأثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده

نویسندگان

سازه

چکیده

خرابی پیشرونده پدیده‌ای است که در آن، گسترش یک خسارت جزیی یا شکست موضعی منجر به خرابی بخش قابل‌توجهی و یا کل سازه می‌شود. برای جلوگیری از وقوع خرابی پیشرونده در سازه‌ها، تمهیداتی توسط آیین‌نامه‌ها اندیشیده شده است که در آن سازه پس از حذف ناگهانی عضو باربر ثقلی، بایستی توانایی تحمل بارهای اعمالی و انتقال آن‌ها در یک مسیر جایگزین به دیگر اعضای مجاور را داشته باشد. در این مطالعه تاثیر دال بتنی در عملکرد قاب خمشی فولادی در برابر خرابی پیشرونده در سازه بررسی‌شده است. در این تحقیق بخشی از سقف به همراه اعضای سازه‌ای و  اتصالات مدل‌سازی شده است و پارامترهای مؤثر دال بتنی در افزایش ظرفیت قاب خمشی فولادی و مسیر گسترش ترک در دال، ناشی از حذف ستون گوشه،کناری و میانی مورد ارزیابی قرارگرفته است. در مدل‌سازی، اثرات میلگرد، مقاومت بتن و ضخامت دال در افزایش مقاومت برای حالت‌های مختلف حذف ستون بررسی‌شده است. نتایج نشان می‌دهد قاب خمشی با دال کامپوزیت ظرفیت بالاتری نسبت به قاب خمشی بدون دال کامپوزیت در تحمل بارهای ناشی از حذف ستون دارا می‌باشد. همچنین میزان این افزایش مقاومت بستگی به موقعیت قرارگیری ستون در پلان دارد.

کلیدواژه‌ها