تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی بزرگ با استفاده از الگوریتم‌ ژنتیک

نویسندگان

مخابرات (میدان و امواج)

چکیده

تمامی آنتن‌های آرایه فازی دارای یک خطای فاز نسبی ناشی از تفاوت مسیر بین هر کانال هستند. همچنین خطای موقعیت در المان‌های تشعشعی آرایه به دلیل فرایندهای ساخت و مونتاژ به وجود می‌آید. این خطاها به صورت خطاهای فاز قیاسی برای هر کانال المان‌های آرایه محسوب شده و بنابراین باعث کاهش بهره آنتن، افزایش سطوح لوب فرعی و انحراف در راستای پرتو می‌شوند. در این مقاله به جهت بهبود عملکرد آنتن در حضور خطاهای فاز، روشی برای تصحیح خطای فاز آنتن‌های آرایه فازی با استفاده از الگوریتم­ ژنتیک ارائه شده است. با استفاده از این روش، الگوی تشعشعی آنتن به طور مطلوبی به الگوی ایده­آل در حالت بدون خطا، بازگردانده می‌شود. با اعمال داده­های   شبیه­سازی به یک آرایه­ بزرگ با 40 32 المان در باند فرکانسی S و اندازه­گیری الگوی تشعشعی آنتن، صحت داده­های شبیه­سازی و خروجی روش ارائه شده تأیید می­شود.

کلیدواژه‌ها