ارزیابی اقتصادی طراحی سیستم قاب خمشی فولادی در مقابل بار انفجار به دو روش ضرایب بار و مقاومت و سطوح عملکردی

نویسندگان

دانشگاه مالک اشتر

چکیده

یکی از مهم­ترین ویژگی­های یک طرح سازه­ای خوب، اقتصادی و بهینه بودن طرح در مقابل بارهای وارده است. امروزه، با افزایش حملات تروریستی، طراحی اقتصادی ساختمان­ها در مقابل بارگذاری انفجار اهمیت ویژه­ای دارد. بنا­براین در این تحقیق، تاثیر روش طراحی در اقتصادی بودن قاب­های خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلف در برابر بارگذاری انفجاری مورد ارزیابی قرار می­گیرد. قاب­های مورد مطالعه در نرم افزار SAP2000 مدل شده و به روش دینامیکی خطی و غیر­خطی تحلیل شدند. برای اطمینان از صحت شبیه­سازی، این مدل ابتدا توسط یکی از مطالعات عددی معتبر مورد بررسی قرار گرفت و توافق خوبی بین نتایج شبیه­سازی تحقیق حاضر با آن مطالعه عددی معتبر حاصل شد. هریک از مدل­های سازه­ای به روش طراحی ضرایب بار و مقاومت و به روش طراحی براساس عملکرد تحلیل و طراحی شدند. نتایج نشان داد که در قاب­های با تعداد طبقات پایین، روش عملکردی منجر به طرح­های اقتصادی­تری (۱۰ تا 42 درصد بسته به شدت بار انفجاری و تعداد طبقات) نسبت به روش طراحی ضرایب بار و مقاومت می­شود؛ ولی با افزایش تعداد طبقات، روش طراحی ضرایب بار و مقاومت اقتصادی­تر از طراحی عملکردی است.

کلیدواژه‌ها