ارائه یک روش کاربردی در طرح ریزی و مکان یابی منابع تولید پراکنده بر مبنای الگوریتم ژنتیک چندهدفه

نویسندگان

دانشگاه مالک اشتر

چکیده

افزایش سهم تولیدات پراکنده در منابع انرژی الکتریکی باعث شده است تا دقت در برنامه‌ریزی این منابع بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به طور مثال مکان‌یابی، ظرفیت و تعداد نادرست DGها می‌تواند موجب افزایش تلفات و آسیب رسیدن به شبکه قدرت شود. گوناگونی و تناقض توابع هدف، عدم اطمینان از سودمندی و یا مشکل داشتن یک روش و مناسب بودن یا نبودن یک طرح برای رفع یک مورد خاص، مواردی است که در روش‌های نوین جهت بررسی منابع انرژی، مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله، به جهت افزایش دقت و سرعت، به جای استفاده از الگوریتم‌های مرسوم و  متداول تک هدفه همچون الگوریتم ژنتیک، الگوریتم اجتماع ذرات، الگوریتم کلونی مورچه و ... ، از یک برنامه چند هدفه جهت بهینه‌سازی، مکان‌یابی و تعیین ظرفیت DGها در سامانه قدرت بهره برده شده است. شبکه نمونه با افق طرح‌ریزی برای اجرا و با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب و با بهره‌گیری از تولباکس Matpower در متلب مدل‌سازی شده است. هزینه اولیه و اجرایی DGها با توجه به یک دوره برنامه‌ریزی مشخص مورد بحث واقع شده است. نتایج نشان می‌دهد که طرح چند هدفه معرفی شده اجازه اعمال راه‌حل‌های گوناگونی را می‌دهد و بر مبنای انتخاب کمترین توابع هدف، بیشترین بازدهی و استقلال از شبکه را به ارمغان می‌آورد.

کلیدواژه‌ها