تعیین خطوط کاندید با استفاده از قابلیت شاخص‌های پایداری خطوط و معیارهای پدافند غیرعامل به منظور حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال

نویسندگان

چکیده

طراحی و بهره‌برداری صحیح از خطوط انتقال انرژی که تحت عنوان برنامه‌ریزی توسعه شبکه انتقال شناخته می‌شود، به عنوان تنها ابزار کارآمد به منظور انتقال بهینه و پیوسته انرژی الکتریکی به کشورهای همسایه شناخته شده است که منافع اقتصادی و امنیتی زیادی را نصیب کشور می‌کند. یکی از دغدغه‌های پدافند غیرعامل در کنار عواملی از قبیل پایداری سامانه قدرت و کفایت خطوط، تعیین خطوط کاندیدای مناسب جهت اعمال آن به روش‌های حل مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال است. بدین منظور، در این مقاله با استفاده از شاخص‌های پایداری خطوط شامل شاخص‌های FSVI و Lmn که مبتنی بر معادلات پخش‌بار هستند، ارتباطی میان پدافند غیرعامل و مسئله برنامه‌ریزی توسعه خطوط انتقال ایجاد کرده تا با استفاده از آن امنیت و کفایت خطوط انتقال در توابع هدفی که به منظور حل مسئله مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند، لحاظ گردد. با استفاده از این شاخص‌ها، خطوط کاندیدا که به عنوان ورودی‌ در روش‌های حل مسئله مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرند، تعیین می‌شوند.

کلیدواژه‌ها