بهبود تشخیص ساختمان‌ها در تصاویر ماهواره‌ای بر اساس آستانه گذاری تطبیقی

نویسندگان

1 مخابرات سیستم، امنیت و رمزنگاری

2 طراحی مدارهای الکترونیکی و مخابراتی

چکیده

در این مقاله، روشی ترکیبی به منظور تشخیص ساختمان‌ها، از روی تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده است. این روش بر مبنای ترکیب داده‌های حاصل شده از بردارهای ویژگی محلی و تصمیم‌گیری با اعمال آستانه‌گذاری تطبیقی روی تابع چگالی احتمال تخمین زده شده، انجام گرفته است. ویژگی‌ها به عنوان مشاهدات و محل ساختمان‌ها به عنوان متغیر تصادفی توأم به منظور تخمین تابع توزیع احتمال در نظر گرفته می‌شوند. سپس با توجه به مدهای تابع توزیع احتمال و همچنین ویژگی‌های استخراج شده، مکان ساختمان مشخص می‌گردد. به منظور ارزیابی کارایی روش معرفی شده، از برخی تصاویر ماهواره‌ای شمال شهر تهران استفاده شده است. تصاویر مورد آزمایش دارای وضوح و تباین‌های مختلفی هستند. همچنین، ساختمان‌ها در این تصاویر مشخصه‌های متفاوت و مختلفی دارند، بنابراین می‌توان رویکرد ارائه شده را روی مجموعه اطلاعات واگرا آزمایش شود. نتایج به‌دست آمده روی 32 تصویر مختلف از شهر تهران، بیانگر این است که روش پیشنهادی می‌تواند ساختمان‌های موجود در تصاویر ماهواره‌ای را با خطای کمتر و دقت بیشتری تشخیص دهد.

کلیدواژه‌ها