دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، مهر 1390 (5) 
بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران

صفحه 193-197

ابوالقاسم مقیمی؛ مهدیه سادات داودی؛ مصطفی وجدانی


تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب

صفحه 207-216

سید علی گله داری؛ حسین خدارحمی؛ سعید حدیدی مود؛ علی اکبر کریمی


ممیزی تمامیت در نتایج پرس و جوهای پیوسته

صفحه 213-230

مجید غیوری ثالث؛ مصطفی حق جو؛ خسرو سلمانی


ارائه نرم افزار ارزیابی کننده میزان کارایی طرح های استتاری

صفحه 231-239

سعیده گرجی کندی؛ محمد امانی تهران؛ سید مصطفی شفیعی