تحلیل اثر فاصله و وزن خرج بر فشار بیشینه و تغییر فرم صفحه ی فلزی تحت بار انفجار زیر آب

نویسندگان

مرکز تحقیقات بالستیک، ضربه و انفجار

چکیده

تحلیل اثر بارگذاری فشاری ناشی از انفجار زیر آب بر سازه های فلزی در محدوده ی متنوعی از مسائل از شکل دهی انفجاری صفحات تا مطالعه ی اثر انفجار بر بدنه ی کشتی ها، زیردریایی ها و سازه های دریایی کاربرد داشته و مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله، با هدف طراحی و ساخت محفظه تست انفجار زیر آب در یک پروژه عملی، اثر وزن خرج بر تغییر فرم صفحه و اثر وزن و فاصله خرج بر فشار بیشینه سیال به کمک نرم افزار  آباکوس  مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با نتایج و روابط تجربی موجود مقایسه شده و با دقت خوبی مورد تایید قرار گرفته است. با صحت سنجی شبیه سازی انجام گرفته، طراحی اولیه محفظه تست استوانه ای در دو حالت بدون تقویت و با تقویت تحت اثر بار انفجار زیر آب مورد ارزیابی قرار گرفته است. در طراحی محفظه به کمک تقویت ها وزن محفظه کاهش یافته که در کاهش هزینه ی ساخت موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها