جبران سازی خطای تخمین کانال در سیستم های ارتباطی TiR-UWB

نویسندگان

دانشگاه امام حسین

چکیده

تکنیک ارسال معکوس زمانی(TiR)، یک روش ساده و موثر برای ارسال و دریافت در کانال های چند مسیری شدید، خصوصا کانال های UWB، می باشد که با کمک ویژگی تمرکز زمانی خود، پیچیدگی گیرنده را کاهش می دهد. با وجود کارآیی مناسب روش TiR، این تکنیک به خطای ناشی از تخمین غیر ایده آل کانال حساس می باشد. در این مقاله، ابتدا فرم بسته ای برای روابط احتمال خطای یک سیستم UWB مبتنی بر TiR با گیرنده شامل فیلتر منطبق ساده و در شرایط مختلف خطای تخمین کانال محاسبه می گردد. سپس به منظور بهبود عملکرد سیستم TiR-UWB در شرایط تخمینگر غیرایده آل کانال، پیش فیلتری در فرستنده بصورت یک الگوریتم بهینه سازی دو مرحله ای مبتنی بر تکرار پیشنهاد می گردد که خطای ناشی از تخمین غیر ایده آل کانال را برای سیستم شامل فیلتر منطبق ساده با استفاده از پیش فیلتر بدست آمده از سیستم شامل تخمینگر MMSE بهینه، در 4 گام مجزا به صفر نزدیک می کند. علاوه بر این، بصورت تحلیلی نشان داده می شودکه پیش فیلتر طراحی شده به کواریانس خطای تخمین کانال، که براحتی قابل دستیابی می باشد، وابسته است. بهبود عملکرد روش پیشنهادی، با حفظ ویژگی تمرکز زمانی تکنیک TiR، با کمک شبیه سازی نشان داده شده است بطوریکه در این بررسی، صحت روابط احتمال خطای محاسبه شده در حالت تئوری با نتایج حاصل از شبیه سازی مورد تایید قرار گرفته است.