تهیه ماده رفع آلودگی از رزین مبادله گر کاتیونی و شناسایی محصولات تخریب 2-کلرواتیل فنیل سولفید

نویسنده

دانشگاه جامع امام حسین

چکیده

رزین دی کلرو آمین به عنوان یک عامل رفع آلوده کننده برای پدافند در مقابل عوامل شیمیایی، طی3 مرحله، و از رزین مبادله گر کاتیونی سنتز گردید. ساختار محصولات هر مرحله، بوسیله تکنیک FT-IR بررسی گردید و میزان کلر فعال محصول نهایی با تست یدومتری در حدود %11-7 تعیین گردید. کارایی این رزین دی کلرو آمین به عنوان رفع آلودگی کننده، بوسیله واکنش آن با 2-کلرواتیل فنیل سولفید (شبه عامل خردل) در دمای محیط توسط دستگاه GC بررسی شد و سپس محصولات تخریب آن یعنی هیدروکسی اتیل فنیل سولفون و دی فنیل دی سولفید توسط دستگاه GC-MS شناسایی شد.

کلیدواژه‌ها