طراحی یک الگوریتم رمز قالبی جدید مناسب برای شبکه های حسگر بی سیم

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر

2 مرکز فتح

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم رمزنگاری قالبی مناسب برای کاربرد های مجتمع به همراه یک روش جدید برای بیان امنیت خطی و تفاضلی پیشنهاد می گردد. ا لگوریتم پیشنهادی دارای طول قالب ورودی 64 بیت و طول کلید 64 بیت می باشد. ساختار کلی این الگوریتم از نوع فیستلی ساده بوده که در تابع دور آن از ساختار فیستلی تعمیم یافته نوع دو استفاده شده است. طراحی الگوریتم به گونه ای است که دارای امنیت قابل اثبات خطی و تفاضلی می باشد. همچنین در طراحی لایه غیرخطی از روشی استفاده شده که علاوه بر سادگی پیاده سازی، دارای امنیت قابل قبول می باشد. با توجه به ویژگی های امنیتی و پیاده سازی، این الگوریتم برای ماژول محرمانگی شبکه های حسگر بی-سیم مناسب می باشد.