دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، تیر 1390 (4) 
تعیین خط سیر هدف‌های راداری

صفحه 125-132

محمد علائی؛ رضا امیری؛ رضا کیوان‌شکوه؛ عبدالله مهدلو