بهینه سازی و بررسی اثر مایعات یونی بر سنتز سووفلوران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، دانشکده شیمی

2 دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دانشکده شیمی

چکیده

  چکیده:   سووفلوران جدیدترین هوشبر استنشاقی می باشد که بدلیل ویژگی های منحصر به فرد خود، بسیار مورد توجه قرار گرفته و استفاده از آن به صورت روز افزون در حال گسترش می باشد. تا کنون روشهای مختلفی برای سنتز آن گزارش شده که بهترین آن، روش دو مرحله ای است. در مرحله اول الکل 3،3،3،1،1،1- هگزا فلوئورو-2- پروپانول (HFIP) با AlCl3 و تری اکسان به سووکلران تبدیل شده و در مرحله بعد سووکلران با KF در حلال PEG-400 به سووفلوران تبدیل می شود. در این تحقیق بهینه سازی متغیر هایی چون حلال PEG-400 ، KF و زمان واکنش مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، در شرایط بهینه شده سووفلوران با بازده 90% بدست آمد. همچنین، تاثیر بکارگیری مایعات یونی به جای PEG-400 به عنوان حلال سبز بررسی شد. مشخص شد که واکنش فلوئوردار شدن سووکلران توسط KF در مایعات یونی هم انجام می شود اما با بهره کمتر. بیشترین بازده بدست آمده در حلال های یونی مربوط به تترا بوتیل آمونیوم فلورید ( TBAF ) و برابر20% بود.

کلیدواژه‌ها