ارائه مدل ترکیبی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل

نویسندگان

1 مالک اشتر

2 دانشگاه شاهد

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

یکی از اهداف تعریف شده در علم مکانیابی حداکثرسازی پراکندگی است. در اینگونه مسائل، هدف حداکثرسازی فاصله بین تسهیلات با توجه به محدودیت های موجود می باشد. این مسائل در مواردی چون مکانیابی ایستگاه های رادیویی، مدارس، نمایندگی های فروش و به طور کلی مکانیابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل کاربردهای زیادی دارند. از سوی دیگر تسهیلاتی که بر اساس اصول پدافند غیر عامل باید نسبت به یکدیگر پراکنده شوند، باید در مکان هایی که استقرار می یابند بتوانند ماموریت خود را به درستی انجام دهند و ضریب خطایشان کاهش یابد. برای درنظر گرفتن این موضوع (کارایی نقاط کاندید و کاهش ضریب خطا) پیشنهاد می‌شود از تکنیک تحلیل پوششی داده ها با در نظر گرفتن معیارهایی برای انتخاب مکان های کارا در کنار مدل پراکندگی استفاده شود. بنابراین در این مقاله مدل جدید چند هدفه ای برای مکان یابی تسهیلات حساس و مهم با درنظر گرفتن اصول پدافند غیرعامل و کارایی نقاط کاندید ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها