دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 29، آذر 1396 (29) 
ارایه‌ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی

صفحه 235-241

احمدرضا ثابت اقلیدی؛ علی محمد لطیف؛ علی محمد اسمعیلی زینی


استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR

صفحه 265-274

مجتبی بهزاد فلاح پور؛ حمید دهقانی؛ علی جبار رشیدی؛ عباس شیخی