استخراج مدل نقطه ای اهداف گسترده با استفاده از تصویر راداری SAR

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشگاه شیراز

چکیده

برای تحلیل میدان پراکندگی از اهداف، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد اما در عمل معمولاً اهداف گسترده­ای وجود دارند که محاسبه پاسخ پراکندگی برای آن‌ها بسیار پیچیده است. برای حل این مشکل و سادگی محاسبات از مدل نقطه­ای اهداف استفاده می­شود. منظور از مدل نقطه­ای، جایگزینی هدف با تعدادی نقاط متناهی است که در همسایگی خود از منظر سطح مقطع راداری غالب محسوب می­شوند. این نقاط که مراکز پراکندگی یا فاز گفته می­شوند، از منظر سطح مقطع راداری بیشینه محلی هستند و در بسیاری از کاربردهای عملی چون تصویربرداری راداری از اهداف، تحلیل میدان پراکندگی، استخراج سازوکارهای پراکندگی موجود در هدف، فناوری Stealth و رادار گریزی، سنجش از دور، پدافند غیرعامل و ... مؤثر هستند. در این مقاله تلاش می­شود تا مدل نقطه­ای اهداف گسترده و پیچیده با استفاده از تصویر راداری SAR آن‌ها استخراج شود. برای این منظور دو مرحله تولید تصویر و استخراج نقاط غالب در روش پیشنهادی در نظر گرفته شده است و کلیه شبیه‌سازی‌ها در محیط‌های نرم‌افزاری متلب و CST انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها