دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 30، بهمن 1396 (30) 
طراحی طبقه بندهای شورایی ابتکاری با قابلیت اطمینان بالا

صفحه 301-311

زینب خاتون پورطاهری؛ سیدحمید ظهیری؛ سیدمحمد رضوی