یک روش جدید تشخیص نفوذ سبک وزن برای شبکه‌های رایانه‌ای

نویسندگان

دانشگاه اراک

چکیده

انتخاب ویژگی یکی از موضوعات کلیدی در سامانه‌های کشف نفوذ است. یکی از مشکلات طبقه‌بندی در سامانه‌های کشف نفوذ وجود تعداد زیادی ویژگی است که باعث بزرگ شدن فضای حالات می‌شود. بسیاری از این ویژگی‌ها ممکن است‌ نامرتبط یا تکراری باشند که حذف آن‌ها تأثیر قابل توجهی در عملکرد طبقه‌بندی خواهد داشت. الگوریتم رقابت استعماری دارای سرعت همگرایی بالایی برای انتخاب ویژگی‌ها بوده ولی مشکل آن گیر افتادن در بهینه محلی هست. الگوریتم ژنتیک دارای قدرت جستجوی بالا جهت پیدا کردن جواب‌ها هست ولی مشکل آن عدم توانایی در مدیریت جواب‌های یافت شده جهت همگرایی است. بنابراین ترکیب این دو الگوریتم می‌تواند از یک سو سرعت همگرایی و از سوی دیگر دقت در انتخاب ویژگی را به همراه داشته باشد. در این مقاله با اعمال عملگر جذب الگوریتم رقابت استعماری به الگوریتم ژنتیک، روش جدیدی برای انتخاب ویژگی‌های بهینه در سامانه تشخیص نفوذ ارائه می‌شود. روش پیشنهادی با روش طبقه‌بندی درخت تصمیم روی مجموعه داده KDD99 آزمایش شده که نشان دهنده افزایش نرخ تشخیص (%03/95)، کاهش نرخ هشدار غلط (46%/1) و همچنین افزایش سرعت همگرایی (82/3 ثانیه) است.

کلیدواژه‌ها